3. The Geothermal area of Krýsuvík / Геотермалната зона на Крисувик

22.07.2015

Of course, the weather is not always as sunny and nice for travelling as you might see in most of the pictures. Sometimes there are rough conditions, which make it extremely difficult or even impossible to travel, or even do other things. Local people told us that during the last winter only between August and January there were 33 big storms in the capital region. One of them was so strong that there was a warning that people should stay indoors, all the supermarkets were closed and on the radio/news everyone was advised to tape all the glasses of the windows, as an additional measure of security, in case they brake. There are storms and strong winds even in the summer, though not as much. So every time the weather is good, we go outside and hit the road to the next amazing place we want to experience.
Разбира се, не винаги времето е толкова слънчево и приятно за пътуване, както е на повечето снимки, които ще видите. Понякога климатичните условия правят пътуването екстремно трудно или дори невъзможно. А и не само пътуването. Местни хора ни разказваха как миналата зима в района на столицата от август до януари е имало 33 бури. Една от тях е била толкова силна, че е имало забрана за излизане навън, всички супермаркети са били затворени, а по радиото и новините са съветвали хората да облепят стъклата на всички прозорци с тиксо, като допълнителна мярка за безопасност, в случай че се счупят. Бури и силни ветрове има дори и през лятото, макар и по-малко. А когато видим хубаво време, веднага изхвърчаме навън и хващаме пътя нанякъде.

So one sunny day we decided to go to The Geothermal area of Krýsuvík, Reykjanes peninsula. This is a field full of small craters, all of them sources of hot springs. Walking through the field feels like the earth is boiling, as if there is a hot brazier underneath.
Така един ден си направихме разходка до Крисувик (The Geothermal area of Krýsuvík), п-в Рейкянес. Крисувик е поле, наситено с малки кратери, от които извира гореща вода. Разхождайки се из полето, човек има усещането, че земята ври, сякаш под нея има горещ котлон.

The Geothermal area of Krýsuvík
Геотермалната зона на Крисувик, Исландия

Well-constructed and maintained wooden paths are leading the visitors through merging green, yellow and red palettes, studding the hillocks, to an impressive panoramic view from the top. And everywhere around you can sense the smell of sulfur.
Добре изградени и поддържани пътечки отвеждат посетителите през преливащи зелени, жълти и червени палитри, изпъстрили хълмовете, до впечaтляващa панорамна гледка от върха. А навсякъде се усеща остра миризма на сяра.

The Geothermal area of Krýsuvík
Геотермалната зона на Крисувик, Исландия

The Geothermal area of Krýsuvík
Геотермалната зона на Крисувик, Исландия

In the surroundings there were very beautiful lakes as well. The most impressive one was Grænavatn. Its name derives from the color of the lake, which is the consequence of the high content of sulfur. In the past the lake was a crater of a volcano which erupted after the last ice age and is now full of water. The depth of the lake is 45-46 meters and on further down you can see more pictures of the area.
В околността имаше и много красиви езера. Най-впечатляващо беше Grænavatn (Зеленото езеро). Името му произлиза от зеления цвят на езерото, който е следствие от високото съдържание на сяра. В миналото е било кратер на вулкан, който е изригнал след последната ледена епоха, а сега е пълен с вода и дълбочината на езерото е 45-46 метра. По-надолу може да видите още снимки от местността.

Grænavatn, Iceland
Зеленото езеро, Исландия

Grænavatn, Iceland
Зеленото езеро, Исландия

Everywhere you go in Iceland you will notice the dramatic contrasts in the landscapes around you.
Където и да отидете в Исландия, ще забележите драматичните контрасти в пейзажите, които са навсякъде около вас.

Icelandic Wildflowers (European Cardamine), Iceland
Диви цветя, Исландия

*****

No comments:

Post a Comment