4. Waterfalls of the South / Водопадите на Юга

29.07.2015

During the warm months, if you can really call them that, as you travel around the island you meet many adventurers from all around the world. Some of them hitchhike, others ride bikes, some even walk. Every time we pass a cyclist on the road we wonder and try to imagine what it’s like travelling around Iceland on a bike. But the truth is we really can’t! With the unpredictable and always-changing weather conditions and the usual presence of strong wind and rain you really need a lot of courage for such a challenge. But one thing is for sure – the experience is a lot more exciting.
През топлите месеци, ако могат така да се нарекат, докато пътуваш из острова, можеш да срещнеш много авантюристи, дошли от различни краища на света. Някой от тях се придвижват на стоп, други - с колела, трети – пеша. Всеки път, когато подминем колоездач по пътя, се чудим и се опитваме да си представим какво ли е да обикаляш из Исландия с колело. Но всъщност не можем дори да си го преставим, наистина! С тези непредвидимо и бързо-променящи се метеорологични условия, честото присъствие на силни ветрове и дъждове, се изисква доста кураж за подобно приклюение. Но със сигурност преживяването е много по-вълнуващо.
We travelled by car on that day as well, which is not at all boring around here. It’s even hard to stay concentrated while passing by so many breathtaking views, the roads are very narrow and most of them have just one lane in each direction. The maximum speed in Iceland is 90 km/h. There is only one major road, which encircles the whole island near the shoreline – road number 1, also known as the Ring Road. It connects the bigger towns and travels through fields of volcanic rock and by waterfalls, glaciers, craters and countless farms.
Ние и в този ден заложихме на придвижването с кола, което също не е никак скучно тук. Не е лесно да запазиш концентрация докато преминаваш покрай толкова спиращи дъха гледки, пътищата са много тесни и по-голямата част от пътната мрежа е съставена от двулентови пътища – по една пътна лента в посока. А максималната допустима скорост в Исландия е 90 км/ч. Има един главен път, който прави пълна обиколка на острова в кръг по крайбрежните части– път номер 1, наричан още – the Ring Road. Той свързва по-големите населини места и се движи покрай полета от застинала лава, водопади, ледници, кратери и ферми.


The rest of the roads are secondary ones at best, many of them are unpaved. There are also quite a few roads forbidden for vehicles without 4x4. They are called F roads and many of them will take you to the central parts of the country, called the Highlands. In many occasions these roads are closed due to extreme meteorological conditions. And during the winter, when we add lots of snow and ice into the mix, driving around the country becomes very hard. When there are storms and bad conditions during the winter even parts of the main Ring Road are closed, not just some of the smaller roads. In Iceland both weather and road surface are unexpectedly fast-changing, so if you ever come here and want to rent a car we definitely recommend a 4x4 one. Below you can see photos of some of the cars that impressed us on the road. That’s the type of car that people have if they want to be sure they can get anywhere around the country, regardless of the road and weather conditions.
Останалите пътища са второстепенни и голяма част от тях не са асфалтирани. Също така има и не малко пътища, които за забранени за коли без 4х4. Те се наричат F Roads и голяма част от тях отвеждат към вътрешността на страната - Highlands. Много често тези пътища са затворени поради екстремните метеорологични услвия. А през зимата, когато към всичко изброено добавим много сняг и лед, шофирането из страната става изключително трудно. При наличието на бури и екстремни условия през зимата, се затварят не само второстенните пътища, но и части от главния път. В Исландия и времето, и настилката са много бързо и понякога непредвидимо изменящи се, така че препоръчваме, ако решите да си намете кола за пътуване тук, да изберете такава с 4х4. По-долу може да видите някои от колите, които са ни впечатлили на пътя. С подобна кола, човек може да пътува навсякъде из страната, независимо от екстремността на терена.

On that day we decided to travel around the south of Iceland. In the morning we headed for Reykjavík, where we picked up our friend Tuomo and then we turned south toward one of the most amazing places we’ve ever visited. Our companions on the road were no other than the beautiful creatures you can see on the photo below.
В този ден бяхме решили да пътуваме из южната част на Исландия. Сутринта се отправихме към Рейкявик, от където взехме Туомо и потеглихме на юг към едно от най-райските места, на които сме били някога. Наш спътник бяха тези красиви създания на природата, които може да видите на снимката по-долу.

Icelandic horses nearby the Ring Road
Исландски коне в близост до главният път Ring Road

In Iceland there are always animals wandering freely. Most often we meet horses, sheep and cows. Sometimes they just appear before the car, get scared and run off funnily. In some parts of the countries the main the main representatives of the fauna are the birds. There usually are signs, warning you to slow down when there are animals in the area, even for the birds.
В Исландия животните се разхождат на свобода. Срещаме най-често коне, крави и овце. Понякога изскачат пред колата, стряскат се, след което притичват много смешно. А в някои райони на страната преобладаващите представители от фауната са птиците. Обикновено винаги има предупредителни знаци за намаляване на скоростта, когато в близост има животни, включително и за птиците.

Warning sign for entering an area, rich of birdlife
Предупредителен знак за навлизане в район с преобладаващи летящи обитатели

There are many hitchhikers as well, of course, and as usually if we have a spot in the car – we pick them up. On this trip Leaton joined us – a guy from the USA who had studied geology. When he heard what our plan for the day is he decided to stick with us for the whole day.
Срещаме и много стопаджии и както обикновенно, щом имаме свободно място - спираме. В този ден към нас се присъедини Лийтън - момче от САЩ, завършил геология. Като чу какъв ни е плана за предстоящото пътуване, направо реши да остане с нас целия ден.

And so a bit later we saw the magnificent waterfall Seljalandsfoss (60m) not far from the road. This is one of the most famous and frequently visited waterfalls in Iceland, as well as one of the most beautiful and breathtaking ones in the world, its photos appear in many calendars and books.
И така след малко до пътя пред нас се откри гледка към великолепеният водопад Seljalandsfoss (висок 60 метра). Това е един от най-известните и посещавани водопади в Исландия, а и един от най-красивите и живописни водопади в света, чиито снимки присъстват в много календари и книги.

View of the waterfall Seljalandsfoss from the road
Гледка към водопада Seljalandsfoss от пътя

What distinguishes it from many other waterfalls is the fact that there is a path in the lower end of the rocks, going behind the waterfall, where we went and were almost bathed after the walk. There was also a rainbow in the water.
Отличаващото го от повечето водопади в света е, че зад него всъщност има пътечка в долната част на скалите, по която ние се разхдихме и буквално останахме изкъпани след разходката. :D Имаше и много красива дъга.


Seljalandsfoss, South Iceland
Seljalandsfoss, Южна Исландия

We were already hungry so we decided to have a little picnic there and after that we saw that there are two paths going above the waterfall. We headed that way and got up to the river behind it all – Seljalandsá.
Бяхме поизгладнели и решихме да си направим пикник тук, след което видяхме, че има два маршрута отиващи над водопада. Поехме нагоре и открихме реката, от където идва водопадът - Seljalandsá.

Seljalandsá river, South Iceland
Река Seljalandsá, Южна Исландия

After that we kept driving to the next waterfall – Skógafoss, which is the 5th biggest in the country. All the water falling from that big rock comes from two glaciers – Eyjafjallajökull and Mýrdalsjökull – which come together to form the river Skógá, travelling through the canyon of the same name to reach the edge and create this beautiful fall. Because of all the water whenever there is sun there are amazing beautiful rainbows here as well. Both waterfalls - Seljalandsfoss and Skógafoss, are right next to the main Ring Road and are 20 km apart. Usually there are many tourists there, in many buses, especially during the summer days. Right next to this waterfall there is a camping ground and this is where one of the most famous hiking trails starts – Fimmvörðuháls, leading to Þorsmörk. When we were there we even saw a newly-married coupled from Asia, you can see them on one of the photos below.
Продължихме към следващият водопад по маршрута – Skógafoss, който е 5-тият най-голям водопад в страната. :D Милионите литри вода, падаща от тази огромна скала, всъщност идва от два ледника – Eyjafjallajökull glacier и Mýrdalsjökull glacier – които се сливат и образуват реката Skógá, която преминава през едноименния каньон, за да достигне до ръба на скалите и да образува този красив водопад. Поради голямото количество падаща вода и водни пръски, в слънчевите дни, тук има невероятно ярки и красиви дъги. И двата водопада - Seljalandsfoss и Skógafoss - се намират в непосредствена близот до главния път (Ring Road) и на разстояние 20км. един от друг. Обикновенно през деня по време на летните месеци тук има тълпи от туристи и автобусчета. До красивият водопад има къмпинг и тук е началото и на една от най-популярните планински пътеки – Fimmvörðuháls, водеща до Þorsmörk. А в този ден имаше и младоженци от Азия, които може да видите на снимката по-долу.

In Iceland art and literature don’t exist just in books and museums. When visiting any natural wonder you can read the signs that inform you about the process of formation, but you can also read about the folklore that surrounds the place and its history. According to legend one of the first settlers of Iceland, Þrasi Þórólfsson, hid his chest of gold in a safe place behind the waterfall. For a long time one of its corners could be seen in the water. Three men from the closest village decided to try and get it out. To do that they attached a hook to one of the metal tings of the chest and started pulling as hard as they could but the chest was so heavy that the metal ring was ripped from it and taking the whole thing out proved to be impossible. Later on this ring was placed on the door of the village church and now it’s in the local museum. The generations have preserved a verse about the story as well, still surviving to this day:
В Исландия изкуството и литературата се намират не само в книгите и музеите, а навсякъде. При посещаването на даден природн феномен, всеки може да прочете табелка, даваща информация за процесите на възникването и образуването му, придружена от фолклорно-литературна история. Според легендата един от първите заселници на Исландия, Þrasi Þórólfsson, скрил своя сандък със злато на сигурно място зад водопада. Дълго време единият ъгъл на сандъка се виждал през водопада. Трима мъже от близкото село решили да опитат да извадят сандъка. За целта закачили кука за една от железните халки на сандъка и започнали да дърпат с всичка сила, но сандъка бил толкова тежък, че халката се откачила от сандъка и изваждането на сандъка се оказало невъзможно. По-късно тази халка била поставена на вратата на църквата в селото, а сега се намира в музея на селото. От поколение на поколение бил предаван и стих за тази история, който се е запазил и до наши дни:

The chest in Þrasi’s secret lair
Under the Skógar waterfall
Rewards the one who ventures there
With endless riches, great and small.

The waterfall Skógafoss, South Iceland
Водопадът Skógafoss, Южна Исландия

The waterfall Skógafoss on the coast of Southern Iceland
Водопадът Skógafoss, Южна Исландия

Later on we visited the Black Beach of Reynisfjara close to Vik. A very beautiful place, and as it turns out not only popular among tourists but as a photo session stage. While we were there we saw a whole camera crew, horses and models, taking photos with the rocks and ocean as a background.
След това посетихме черният плаж на Рейнисфяра до град Вик (The Black beach of Reynisfjara). Плажът е много красив, оказа се, че е популярен не само сред туристите, а е и добър подиум за фотосесии. Докато бяхме там имаше цял снимаен екип, коне, модели и снимки на фона на красивите скали и океана.

In the meantime Leaton was telling us about the forming processes of the rocks and noted the fact that he had never seen such perfect rock columns. As far as we understood (and remembered) this phenomena is the result of lava cooled by the water, which leads to the reduction of its volume. While it’s shrinking because of the cooling, the lava made thousands of hexagonal columns.
А през това време Лийтън ни разказваше за процесите на формиране на скалите и отбеляза, че никога не е виждал толкова идеално формирани каменни колони. Доколкото разбрахме и запомнихме образуването на този феномен се е получило в следствие на застиването и охлаждането на лавата от водата, което води до намаляване на обема. При свиването си в резултат на изстудяването, лавата се е раздробила на хиляди малки части със шестостенна форма.

The Black beach of Reynisfjara
Черният плаж на Рейнисфяра

And so we arrive at the last stop of this trip – the U.S. Navy aircraft that crashed in 1973. The exact reason for the incident is unknown, supposedly they were out of fuel and had to land. There are even different versions about the exact date of the crash. The crew survived and the plane became very popular with the tourists.
И.. така стигаме до последната ни спирка за това пътуване - разбилия се през 1973 г. самолет на Американските военноморски сили. Точната причина за инцидента не е известна, предполага се че е имало негостиг на гориво и самолетът е трябвало да се приземи аварийно. Дори има много спорове и за точната дата на катастрофата. Екипажът и всички пътници са оцеляли, а самолетът днес е много популярен сред туристите.

Crushed American airplane on Sólheimasandur beach in the Southern coast of Iceland
Разбилият се американски самолет в Южна Исландия

Crushed American airplane on Sólheimasandur beach in the Southern coast of Iceland
Разбилият се американски самолет в Южна Исландия


*****

No comments:

Post a Comment