5. Southern Iceland / Южна Исландия

29.08.2015 - 30.08.2015

In a three-day long search for elves with a final destination Jökulsárlón (a glacial lagoon) we headed South along the Road 1 (The Ring Road). After the long evening drive we parked our small camper at an unknown location, somewhere in the dark, not far from the lights of a small hotel. In the morning we woke up and realized we were about to drink tea in a fairy-tale spot.
В тридневно търсене на елфи и крайна цел ледниковата лагуна Jökulsárlón, се отправихме по Road №1 (the Ring Road) в посока юг. След дългото среднощно пътуване, паркирахме камперчето си на незнайно за нас място, някъде в тъмнината, близо до светлика, идваща от малко хотелче. На сутринта се събудихме в приказно красиво кътче и с по топла чаша чай.

Sunny morning in Southern Iceland
Слънчева сутрин в Южна Исландия

Ready for new adventures, we headed towards the trail in the river valley, which led us to a very beautiful secluded hot pot, named Seljavallalaug and built in 1923. The geothermal hot water is flowing down the rocks and inside the pool. This was one of the most pleasurable places we’ve ever visited. The place is surrounded by beautiful nature and amazing rocks.
Готови за нови приключения, тръгнахме по пътеката през долината, която ни отведе до много красив уединен термален басейн, който се казва Seljavallalaug и е построен през 1923г. Геотермално нагрята вода се стича от скалите в басейна. Seljavallalaug беше едно от най-приятните места, които сме посещавали. Басейнът е заобиколен от красива природа и детайлно оформени скали.

Seljavallalaug Hot pot in South Iceland
Термален басейн Seljavallalaug в Южна Исландия

Around Seljavallalaug Hot pot
В околността на Seljavallalaug

Around Seljavallalaug Hot pot
В околността на Seljavallalaug

On the road to our next stop we met our good old friends, enjoying a peaceful afternoon. :)
По път към следващата ни спирка отново срещнахме нашите добри стари приятели, наслаждаващи се на спокойния си следобед. :)

Icelandic sheep
Исландски овце

Going further South we reached Dyrhólaey – an amazing small peninsula formed by beautiful rock formations, and its most respected inhabitants – different kinds of birdlife. We visited the place mostly hoping to see Atlantic Puffins up close. We heard form from friends that this place, as well as a spot in the Westfjords, is where you can see a lot of the, and even go close to them. This is usually possible during the summer months (June, July, August). Unfortunately, we didn’t have the chance to enjoy there company, but we are going to show you a couple of photos of Puffins from the Westfjords, taken by our friend Tuomo while he was travelling there. You can see how cute they are. Here’s what Tuomo said about them: „Those puffins were really fearless of people, you could walk right next to them“.
И така още по на юг стигнахме до Dyrhólaey – много красиво малко полуостровче изградено от невероятно красиви скални образувания, чиито най-почитни жители са различни видове крилати обитатели. Посетихме полуостровчето най-вече с надеждата да видим Пъфини (Atlantic Puffin или на български – Тъпоклюна кайра), от близо. От познати и приятели чухме, че на този полуостров и на още едно място в Исландия – Westfjords – има страшно много пъфини и можеш да се доближиш до тях и да им се порадваш от близо. Обикновено това е възможно най-вече през летните месеци (юни, юли, август). За жалост не успяхме да ги видим от близо този път, но ще ви покажем две снимки на пъфини от Westfjords, които нашият прител Туомо е направил по време на пътуването си там, за да може да ги видите по от близо – много са сладки. Туомо за Пъфините - „Пъфините на изпитват никакъв страх от хората, можеш до отидеш буквално до тях.“

Puffins in Westfjords, picture taken by Tuomo Naskali
Тъпоклюна кайра в Западна Исландия, фото: Туомо Наскали (Tuomo Naskali)

Puffins in Westfjords, picture taken by Tuomo Naskali
Тъпоклюна кайра в Западна Исландия, фото: Туомо Наскали (Tuomo Naskali)

We might have been unable to see any Puffins but there were enough beautiful rocks and a wonderful sunset.
Може да не успяхме да видим пъфини, но пък се нагледахме на красиви скални масиви и на прекрасни залези.

Dyrhólaey, Southern Iceland
Dyrhólaey, Южна Исландия

Dyrhólaey, Southern Iceland
Dyrhólaey, Южна Исландия

Dyrhólaey, Southern Iceland
Dyrhólaey, Южна Исландия

Dyrhólaey, Southern Iceland
Dyrhólaey, Южна Исландия

Dyrhólaey, Southern Iceland
Dyrhólaey, Южна Исландия

Dyrhólaey, Southern Iceland
Dyrhólaey, Южна Исландия

Sunset above Dyrhólaey, Southern Iceland
Залез над Dyrhólaey, Южна Исландия

With the arrival of the sunset we started wondering where we should park our small home. We decided to drive in the evening, so we can get closer to our next destination. That’s when we stumbled upon this unknown small cave.
С идването на залеза, започнахме и да се ориентираме в търсене на ново място, където да паркираме нашата малка къщичка. Решихме да се възползваме до вечерта, за да изменм по-голямата част от километрите, които ни остават до следващата ни дестинация. И по път се натъкнахме на тази красива незнайна пещера.

And more breathtaking sunset moments…
И на още красиви залези...

Summer sunset, Southern Iceland
Летен залез, Южна Исландия

31.08.2015
In the morning we couldn’t believe where we had ended up. The only glaciers we had seen so far were inside magazines, on photos and in films. It’s still hard to believe we have seen something like with our own eyes – this place was amazing and beautiful beyond description…
А на следващата сутрин не ни се вярваше на какво място сме осъмнали. До сега сме виждали ледници само по списания, снимки и филмчета. Още не можем да повярваме, че сме видяли ледници на живо. Неописуемо красиви бяха…

Jökulsárlón Glacier Lagoon, Southeastern Iceland
Ледниковото езеро Jökulsárlón, Югоизточна Исландия

Jökulsárlón Glacier Lagoon, Southeastern Iceland
Ледниковото езеро Jökulsárlón, Югоизточна Исландия

On the photos you just saw, as well as on the ones below, you can see the Jökulsárlón Glacier Lagoon, located in the southeast Iceland, on the edge of the Vatnajökull national park. The lake has formed as a result of the melting of the glacier and its withdrawal from the Atlantic Ocean.
На снимките по-горе, както и на тези след това виждате Jökulsárlón Glacier Lagoon – голямо леднково езеро - намира се в югоизточна Исландия, на ръба на Националния Парк Vatnajökull. Езерото се е образувало в следствие на топенето на ледника и отдръпването му от Атлантическия океан.

Local companies offered a ride with an amphibious bus.
А местните компании предлагаха и разходка с амфибиен (плуващ) автобус в езерто.

Jökulsárlón Glacier Lagoon, Southeastern Iceland
Ледниковото езеро Jökulsárlón, Югоизточна Исландия

Jökulsárlón Glacier Lagoon, Southeastern Iceland
Ледниковото езеро Jökulsárlón, Югоизточна Исландия

There is nothing better than enjoying a view like that with warm tea and your favorite person. :)
Няма нищо по-прекрасно от това да се насладиш на подобна гледка с топло чайче и любимия човек. :)

Jökulsárlón Glacier Lagoon, Southeastern Iceland
Ледниковото езеро Jökulsárlón, Югоизточна Исландия

Later on we headed back home. We wanted to visit a few more places in the way back. On the road we accidently ran into a new companion for our adventures.
След това тръгнахме обратно по пътя в посока връщайки се към дома. Искахме още няколко места да посетим. По пътя си намерихме и нов другар-пътешественк към нашата компания.

Soon after we saw some really beautiful hills, covered with icy figures. There was a road going in that directions so we decided to give it a try and see if we can get closer. That’s how we found the other glacial lake – Fjallasarlon, which turned out to be even more spectacular. It’s located in a more secluded in and hidden spot and there were a lot less tourists than at the first lake. We didn’t have much time but we figured we’d stay there for a while.
Точно след това от главния път видяхме много красиви хълмове, целите покрити с ледени фигурки. Имаше път отколяващ се натам и решихме да проверим дали можем да се доближим до тях. Така открихме друго ледниково езеро – Fjallasarlon, което се оказа още по-красиво. Намира се на по закътано и уединено място и нямаше толкова много туристи, както на предишното. Въпреки че не разполагахме с много време, останахме за малко по-дълго там.

Fjallasarlon Glacier Lagoon
Ледниково езеро Fjallasarlon

Fjallasarlon Glacier Lagoon
Ледниково езеро Fjallasarlon

Fjallasarlon Glacier Lagoon
Ледниково езеро Fjallasarlon

Fjallasarlon Glacier Lagoon
Ледниково езеро Fjallasarlon

After that we headed to the black waterfall Svartifoss, Vatnajökull National Park. A wild trail takes you to the hidden fall, leading tourists around small waterfalls and elf homes. The way to get there is by foot and it takes around 45 minutes.
И се запътихме към черния водопад Svartifoss, Vatnajökull National Park. Дива пътечка отвежда до скритият водопад, разхождайки туристите покрай малки водопадчета и къщички на елфи. До водопада може да се стигне само пеша, като разходката до там трае около 45 минути.

The hidden people’s homes (the elves)
Къщички на елфи

The black waterfall, Svartifoss
Черният водопад, Svartifoss

The black waterfall, Svartifoss
Черният водопад, Svartifoss

The day was slipping away and we kept driving, looking for a place to park and spend the last night of the trip. Here are a few photos we took along the road.
Денят си отиваше , а ние продължихме напред в търсене на място за последната ни нощувка. Ето и някой красоти, заснети по време на пътя.

The last place we visited on journey was the canyon Fjaðrárgljúfur. This was, if not the most beautiful, then one of the most beautiful places we have ever seen, without exaggerating. You can see for yourself on the photos below - when we got there it was already late so we took just a few.
Последното място, което посетихме по време това пътешествие е каньонът Fjaðrárgljúfur. Без да преувеличаваме това е, ако не най-красивото, то едно от най-най-красивите места, на които сме били. Сами ще видите по снимките по-долу. Когато пристигнахме там, вече се здрачаваше и успяхме да направим само няколко снимки.

After that we prepared dinner. :)
След което си приготвихме вечеря. :)

01.09.2015
In the morning we felt like we were in Heaven. The canyon Fjaðrárgljúfur is often called the most beautiful in the world. We don’t know about that but it was definitely the best we’ve seen and one of the most magical places we’ve had the luck to visit. Its formation is the result of thousands of years of erosion due to the melting of glaciers. It’s about 100m high and 2 km long. There is a parking at the beginning, and to get to it you have to drive on a small rocky road coming from the Ring Road, around 300 km from the capital. The best time to visit is definitely during the summer, when you can have a peaceful walk barefoot on the fluffy carpet of thick Icelandic moss. :)
На следващия ден имахме чувството, че се намираме в Рая. Каньонът Fjaðrárgljúfur е често определян като най-красивият каньон на света. Дали това е така не можем да кажем, но със сигурност това е най-красивият каньон и едно от най-магическите места, които някога сме имали щастието да посетим. Образуването му е следствие от хиляди години ерозия, причинена от топенето на ледници. Висок е около 100 метра и е дълъг около 2км. В началото на каньона има паркинг, до който се стига по каменист път, отклоняващ се от известния Ring Road (Route 1) и се намира само на около 300км. от столицата. А най-подходящото време за посещение определено е през лятото, когато спокойно можеш да се разходиш бос по пухкавите килими от дебел исландски мъх. :)

Fjaðrárgljúfur Canyon
Каньонът Fjaðrárgljúfur


*****

1 comment: